Compressed file

100 năm Cách mạng năm 1917 tại Nga

Trích dẫn

Năm 2017 tại nhiều nước trên thế giới tổ chức kỷ niệm 100 năm cuộc Cách mạng năm 1917 tại Nga như là một trong những mốc lịch sử thế giới quan trọng nhất, làm thay đổi không những số phẩn của nhiều quốc gia và dân tộc, mà còn thay đổi cả hệ thống và thiết chể xã hội

Thông báo

Tin tức

Hoạt động và dự án

Các phương hướng hoạt động và dự án

Các liên kết hữu ích